Veřejná linková doprava (mimo IDOL a IREDO)

Smluvní přepravní podmínky

platné od 1.3.2020 pro veřejnou linkovou dopravu mimo IDS IDOL, IREDO a DUK


Společnosti skupiny BusLine v souladu se zákonem o silniční dopravě č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a dle vyhlášky 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu (dále jen Přepravní řád) a určujících podmínek cenového výměru MF platného pro dané období, vyhlašují tyto Smluvní přepravní podmínky:

 


 

I.
Výňatek vybraných částí zák. 111/1994 Sb. a vyhl. 175/2000 Sb.


Řidič nebo průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem a vybavená kontrolním odznakem kruhového tvaru o průměru 4,3 cm s vyobrazením autobusu, praporu ČR, nápisem modré barvy „KONTROLA" a nápisem žluté barvy „VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA"(dále jen „pověřená osoba") a průkazem dopravce, je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti a plynulosti dopravy nebo bezpečnosti ostatních cestujících.

Pověřená osoba je oprávněna:

a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,
b) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla,
c) uložit cestujícímu, který se neprokáže platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího prokázání totožnosti.

Cestující je povinen:

a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se platným jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo prokázat totožnost,
c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících.

Přepravní smlouva, jízdní doklady a rezervační služby

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě vzniká mezi dopravcem a cestujícím na základě přepravního řádu, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínek závazkový právní vztah, jehož obsahem je zejména závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice cílové spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád a smluvní podmínky a zaplatit cenu za přepravu (jízdné) podle tarifu.
Přepravní smlouva je uzavřena:

a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním dokladem,
b) umožní-li dopravce cestujícím nastoupení do vozidla bez jízdenky a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.

Přepravní smlouva je splněna:

a) řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy,
b) za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než ve smluvním rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy řidičem nebo pověřenou osobou.

Jízdním dokladem je:

a) jízdenka pro jednotlivou jízdu zakoupena u řidiče autobusu nebo v předprodeji,
b) jízdenka časová, opravňující k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu,
c) průkaz, jehož držitel má podle zvláštního předpisu nebo tarifu právo na přepravu.

Ve stanovených spojích se cestující prokazuje též dokladem o zaplacení ceny za místenku. Jízdenka, kterou cestující obdrží po zaplacení jízdného dle vyhlášeného ceníku, musí obsahovat Obchodní jméno dopravce, nástupní a cílovou stanici, výši jízdného, druh jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti a další údaje umožňující kontrolu platnosti a správnosti jejího použití a to zejména číslo linky, číslo spoje a u jízdenky pro jednotlivou jízdu datum nebo časové omezení a rozlišení typu jízdného (zlevněné, ZTP atd.). Jízdenku je cestující povinen mít celou dobu přepravy i v době výstupu u sebe a zacházet s ní tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

Jízdní doklad je neplatný, jestliže

a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo smluvními přepravními podmínkami ,
b) nejsou vyplněné předepsané údaje,
c) je používán bez vyžadované fotografie,
d) je poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
f) je použit neoprávněnou osobou,
g) uplynula doba jeho platnosti,
h) nejde o originál.

Jízdenka pro jednotlivou jízdu nebo jízdenka časová, kterou lze podle tarifu použít jen ve spojení s dokladem, na jehož základě byla vydána, je neplatná, jestliže se cestující tímto dokladem současně neprokáže.

Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba oprávněna odebrat.

 

Vztahy mezi dopravcem a cestujícím

Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě:

a) nemá zakoupenou jízdenku při nástupu do vozidla, přestože mu dopravce umožnil její zakoupení před nástupem do vozidla,
b) nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému na místě,
c) odmítá uvolnit místo pro cestujícího s platnou místenkou na toto místo nebo odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace těmto osobám,
d) mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo,
e) otevírá za jízdy dveře vozidla
f) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla,
g) za jízdy se z něj vyklání,
h) nastupuje do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
i) zdržuje se bezdůvodně v prostoru, ve kterém znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
j) brání použití, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
k) kouří ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno,
l) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv nebo používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující nevhodným chováním,
m) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,
n) poškozuje vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující .

Cestující, který ve vozidle stojí, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených.

Cestující může do vozidla nastoupit nebo z něj vystoupit jen ve stanici, a není-li vozidlo v pohybu. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími. Jsou-li dveře ve vozidle označeny pro nástup a pro výstup, musí cestující pro nástup nebo výstup použít dveře podle jejich označení.

Jedná-li se o stanici, kde vozidlo zastavuje jen na znamení, musí cestující, který chce nastoupit, dát včas osobě řídící vozidlo znamením zvednutím paže; cestující, který chce vystoupit, musí včas použít příslušné sign. zař. nebo včas vyrozumět o svém úmyslu řidiče vozidla.

Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kde podle jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem řidiče či jiné pověřené osoby.


Na používání mobilních telefonů v autobusech se vztahuje ustanovení odst. l) se všemi následky plynoucími z jeho porušování.

Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle

Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení.

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.

Místo, na které byla zakoupena místenka, může cestující bez místenky obsadit jen v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou místenkou a nejedná se přitom o spoj, do něhož si cestující musí zakoupit místenku.

 

 


II.
Smluvní přepravní podmínky


Placení jízdného

Jízdenky pro jednotlivou jízdu bez místenky v pravidelné linkové veřejné autobusové dopravě se v předprodeji neprodávají a lze je zakoupit pouze u řidiče. Platí-li cestující takto ve vozidle je nutné, aby přispíval k plynulému odbavení včasným připravením přiměřené finanční částky (stejné nebo max. o jeden řád vvšší hodnoty).

Právo na zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyzvání prokázat příslušným průkazem při každém zakoupení jízdenky a při každém jejím použití. Má-li cestující platnou jízdenku již při nástupu do vozidla, je povinen ji bez vyzvání ihned předložit řidiči k nahlédnutí a vyznačení jejího použití. Jedná-li se o zlevněnou jízdenku, předloží současně průkaz na slevu jízdného. Při převzetí jízdenky je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byla vydána platná jízdenka ze strojku pro tisk jízdenky, podle jeho požadavků, zejména zda zaplacené jízdné odpovídá ceně na jízdence vyznačené, zda je na jízdence uvedeno správné datum konání jízdy. Právo na bezplatnou přepravu je cestující povinen prokázat řidiči při nástupu do autobusu a během přepravy kontrolním orgánům. Je také povinen oznámit řidiči výstupní zastávku. Cestujícímu, s nárokem na bezplatnou přepravu vydá řidič jízdenku s nulovou finanční hodnotou, kterou je cestující povinen mít v průběhu přepravy u sebe.

 

Placení jízdného prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty (BBK)

 

Platba je možná pouze pokud je jedna ze zastávek mimo IDOL nebo IREDO a použije se kilometrický ceník

Po navolení nástupní a výstupní zastávky Vás strojek vyzve audiovizuálně k přiložení karty a i na čtečce BBK se objeví cena a hláška „Přiložte kartu“

STORNO při chybně vydané jízdence lze realizovat do 2 minut – transakce se nezapíše do výpisu BBK

V případě nefunkční BBK či překročení stanovených limitů (především maximální výše platby do 500 Kč) nebude transakce realizována

Případné další reklamace je potřeba řešit u vydavatele Vaší BBK.

 


Zlevněné jízdné

Sleva z jízdného ve výši 5% je poskytována každému cestujícímu při bezhotovostní platbě u řidiče čipovou či bankovní kartou.

Sleva z jízdného ve výši 10% je poskytována držitelům platných karet ITIC, ALIVE na základě jejich předložení.

 

Sleva z jízdného ve výši 50% je poskytována rodičům při návštěvě dětí v ústavech na základě předložení průkazu vydaného dotčeným ústavem.

 

Sleva z jízdného ve výši 75% je poskytována:

-        Dětem do dovršení 15 let věku na základě jejich žádosti

-        Dětem od 15 do dovršení 18 let věku a seniorům nad 65 let věku na základě předložení platného občanského průkazu, cestovního pasu, řidičského průkazu nebo zbrojního průkazu

-        Studentům od 18 do dovršení 26 let věku na základě předložení průkazu ISIC nebo průkazu s fotografií a datem narození vydaného dopravcem

 

Cestující je povinen o poskytnutí zlevněného jízdného zřetelně požádat před nahlášením trasy, pro kterou si jízdenku zakupuje. Případný potřebný doklad je cestující povinen při žádosti předložit i bez vyzvání ke kontrole řidiči. Cestující je povinen řidiči umožnit kontrolu správnosti a platnosti dokladu.

 

Poskytování rezervačních služeb, místenky

Cestující, který si předem kupuje místo k sezení, současně ohlásí, jde-li o místo pro cestujícího mladšího 12 let, cestujícího se psem, s dětským kočárkem, s vozíkem pro invalidy nebo cestujícího s omezenou možností pohybu nebo orientace. Místenku s jízdenkou lze zakoupit předem pouze na spoje linek, u nichž je tato možnost uvedena v jízdním řádu. Jízdenku zakoupenou v předprodeji lze vrátit nejpozději do 30 minut před odjezdem spoje. Z ceny jízdného a místenky, která má být vrácena, se odečítá částka ve výši 15,- Kč při vrácení více než 60 minut před odjezdem a 25 Kč při vrácení 30-60 minut před odjezdem. Cena za místenku se nevrací. Místenky nelze rezervovat a zakupovat u řidiče. Cestující s místenkou ztrácí právo na své místo neobsadí-li jej nejpozději pět minut před odjezdem spoje. Cestující, který z jakéhokoliv důvodu nemůže využít místenku s jízdenkou na spoj, pro který je určena, může tentýž den po schválení pověřeným pracovníkem, použít první další spoj stejného dopravce, bez nároku na rezervaci místa k sezení.

Přeprava dětí

Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu cestujícího staršího 10 let není dovolena. V doprovodu jednoho a téhož cestujícího může být přepraveno bezplatně pouze jedno dítě do 6 let, za druhé a každé další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího se platí zlevněné jízdné. Dítě po dobu přepravy umístěné v dětském kočárku nepodléhá odbavení. Dětem do 12 let věku nebo do 150 cm výšky je zakázáno obsazovat sedadla č.1, 2, 3 a 4.

Přeprava dětských kočárků a jízdních kol

Dětské kočárky s dítětem jsou posuzovány jako spoluzavazadlo. Cestující je povinen při nástupu ohlásit řidiči jako spoluzavazadlo dětský kočárek s dítětem. Na spojích základní dopravní obslužnosti, pokud řidič neprohlásí vozidlo za obsazené, musí být umožněna přeprava alespoň jednoho kočárku s dítětem. Kočárek s dítětem musí být zabezpečen proti pohybu; pokud je nutné, cestující si zabezpečí pomoc při nástupu a výstupu sám. Složený dětský kočárek uložený do zav. prostoru vozidla je považován za cestovní zavazadlo.

Pokud to přepravní podmínky umožňují mohou být jízdní kola přijímána k přepravě dle zvláštních podmínek uvedených na jízdním řádu.

Přeprava osob na vozíku pro invalidy

Přepravu imobilních osob na vozíku je možné uskutečnit pouze s vědomím řidiče a za těchto podmínek:
a) řidič může odmítnout takovou přepravu, jestliže to technické provedení vozidla, obsaditelnost vozidla a bezpečnost přepravy nedovolují,
b) imobilní osoba je povinna zajistit si předem pomoc při nakládání a vykládání vozíku,
c) vozík musí být po celou dobu přepravy zabezpečen proti samovolnému pohybu,
d) vozík musí být umístěn tak, aby neohrožoval bezpečnost spolucestujících,
e) před cílovou zastávkou musí imobilní osoba (doprovod) včas oznámit řidiči úmysl vystoupit z vozidla, vozík nebo dětský kočárek nepodléhá dovoznému pro držitele průkazu ZTP, ZTP-P.Přeprava zavazadel

Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo jako spoluzavazadlo, nebo se přepravují odděleně jako cestovní zavazadlo. Za přepravu spoluzavazadla a cestovního zavazadla je cestující povinen uhradit dopravci dovozné ve výši stanovené ceníkem dopravce. Řidič vozidla nebo pověřená osoba dopravce s konečnou platností rozhodne zda bude zavazadlo přijato jako cestovní zavazadlo či spoluzavazadlo. Uložení zavazadla do zavazadlového prostoru je cestující povinen ohlásit řidiči. K přepravě jsou přijímána cestovní zavazadla jejichž hodnota nepřesahuje 5.000,-Kč.

Pokud cestující přepravuje jako zavazadlo lyže anebo lyžařské hole, je povinen je mít po dobu přepravy svázané anebo zabalené v obalu.

Přeprava zvířat

Drobná domácí a jiná malá živá zvířata (včetně psů a koček ), lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným pevným dnem (nikoliv tkaninové tašky, sklenice, igelitové pytlíky, papírové krabice), pokud nejsou na obtíž ostatním cestujícím a neohrožují bezpečnost přepravy. Přeprava psa, drobných domácích a jiných malých živých zvířat ve schráně je prováděna jako přeprava zavazadla ručního nebo spoluzavazadla s úhradou příslušné výše dovozného. Bez schrány se smí v autobuse přepravovat jeden pes za 50% obyčejného jízdného, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. Přeprava psa bez schrány může být řidičem odmítnuta z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících. O případné přepravě dalšího psa bez schrány má právo rozhodnout řidič s ohledem na obsazenost vozidla a bezpečnost cestujících. Vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu, jakož i služebního psa (zákon o Policii ČR) nelze z přepravy vyloučit ani jeho přepravu odmítnout.

Konzumace potravin a nápojů ve vozidlech

Ve vozidlech je cestujícím zakázána konzumace potravin a nápojů s výjimkou nápojů v nádobách, ze kterých se ani při pití nemůže nápoj volně vylít a lze je bezpečně znovu uzavřít (např. PET-láhve nebo cyklo-láhve). V odůvodněných případech může na žádost cestujícího řidič nebo jiný oprávněný pracovník dopravce např. ze zdravotních důvodů konzumaci povolit.


Přirážky k jízdnému

Cestující, který se neprokáže platným jízdním dokladem nebo platným průkazem ke slevě nebo dokladem o zaplacení dovozného za cestovní zavazadlo přijaté k přepravě, který nedodržuje Smluvní přepravní podmínky, který nedodržuje pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, který znečistil vozidlo, který ruší klidnou přepravu cestujících a který jinak obtěžuje cestující, je povinen zaplatit dle uvážení osoby pověřené dopravcem přirážku ve výši  100 až 1500,- Kč, která je při úhradě hotově na místě snížena na 100,- Kč.

Vyloučení z přepravy

Z přepravy mohou být vyloučeny osoby, které se neprokáží platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, které přes upozornění nedodržují Smluvní přepravní podmínky, pokyny a příkazy osoby pověřené dopravcem, které znečistily vozidlo, které svým chováním ruší klidnou přepravu ostatních cestujících nebo je jinak obtěžují. Cestující vyloučený z přepravy nemá nárok na vrácení jízdného. K přepravě nebude přijata osoba se silně znečištěným oděvem, osoba v silně podnapilém stavu či osoba, která by byla pro znečištění a zápach ostatním cestujícím na obtíž a osoba s nazutými kolečkovými bruslemi nebo lyžařskými botami pro sjezdové lyžování, není-li to (například ve SKIBUSech) výslovně povoleno.


Další informace dopravce

Smluvní přepravní podmínky, ceník jízdného a platné jízdní řády jsou na požádání k nahlédnutí v každém vozidle dopravce zajišťujícím vnitrostátní veřejnou linkovou osobní dopravu. Úplná znění právních předpisů vztahující se k provozování veřejné silniční dopravy závazná pro dopravce i cestující jsou k nahlédnutí v místě sídla dopravce v kancelářích osobní dopravy.

Nastoupením do autobusu přistupuje cestující na tyto Smluvní přepravní podmínky.

 

 

V Semilech dne 1. 3. 2020

 

Dopravní společnosti skupiny BusLine

 

Všechna práva vyhrazena ©2013-2019 Busline a.s., tvorba webu: InGenius
Busline a.s. - Comfort in Time